Mijn scheiding

(Snel) scheiden? Regel het goed!

Men kan besluiten het huwelijk te ontbinden door middel van een echtscheiding.  Een echtscheiding kan door de rechter worden uitgesproken op gemeenschappelijk verzoek van de echtgenoten dan wel op verzoek van een van hen. Indien het gaat om een verzoek van een der echtgenoten moet deze stellen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Indien de andere echtgenoot de duurzame ontwrichting tegenspreekt kan dit de echtscheiding niet tegenhouden. De Hoge Raad heeft immers uitgemaakt dat indien een van de echtgenoten stelt en blijft stellen dat het huwelijk duurzaam ontwricht is dit een belangrijke aanwijzing is dat er inderdaad sprake is van duurzame ontwrichting. De echtscheiding komt uiteindelijk tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

De notaris
Vaak wordt gedacht dat als de scheiding er eenmaal ‘door is’ de grootste hindernis is genomen. Men verliest hierbij dan uit het oog dat de vermogens van de partners gedurende de huwelijksjaren en wellicht daarvoor al vermengd zijn. Nu de echtscheiding is uitgesproken en ingeschreven dienen deze vermogens weer ontrafeld te worden. Zelfs indien er sprake is van huwelijkse voorwaarden in de vorm van koude uitsluiting kan er nog verwarring bestaan over wat van wie is. Uit de praktijk blijkt dat het zeer moeilijk is om de vermogens strikt gescheiden te houden. Wie bewaart immers alle bonnetjes en houdt een strikt gescheiden boekhouding bij? De notaris is de aangewezen persoon om een ander te begeleiden en zal uiterste zorg betrachten om ook de vermogensrechtelijke kant van de echtscheiding op een nette en snelle wijze af te handelen.

Akte van verdeling
De meeste goederen kunt u zelf verdelen, zoals bijvoorbeeld de auto en de inboedel. Voor sommige goederen is voor de verdeling een notariële akte vereist. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de woning die door de voormalig echtgenoten tezamen wordt bewoond.

Indien een van de voormalige echtelieden de woning wenst te behouden is voor het op één naam zetten van de woning een notariële akte van verdeling vereist. Een echtscheidingsconvenant opgesteld door een advocaat is voor het op naam zetten van de woning niet voldoende. In het echtscheidingsconvenant worden slechts de onderlinge afspraken vastgelegd.

Het is noodzakelijk een akte van verdeling op te stellen indien de voormalige echtelijke woning door u tezamen is aangekocht (op uw beider naam staat bij het Kadaster), indien u in gemeenschap van goederen was gehuwd of indien in uw huwelijkse voorwaarden staat opgenomen dat de woning gemeenschappelijk bezit is.

In de akte van verdeling wordt vastgelegd hoe de woning destijds is verkregen en vervolgens wordt bepaald aan wie de woning wordt toebedeeld. De akte van verdeling wordt bij het kadaster ingeschreven, zodat de woning op naam van de verkrijger komt te staan. Totdat de akte van verdeling is ondertekend blijven de voormalige echtgenoten beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid of nieuwe hypotheek
Bij het toedelen van de woning  dient ook te worden gedacht aan de hypotheekschuld. Als de hypotheekschuld moet blijven doorlopen zal de hypotheekbank verzocht moeten worden de ex-partner die de woning verlaat niet meer aan te spreken op grond van de hypotheekschuld. Een dergelijk verklaring heet een verklaring van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid.

Ook is het mogelijk een geheel nieuwe hypotheek af te sluiten. In dat geval dient de oude hypotheek te worden geroyeerd (doorgehaald) bij het Kadaster en dient er een nieuwe hypotheekakte te worden ingeschreven bij het Kadaster.

Testament
Na een echtscheiding is het verstandig uw testament door de (kandidaat-) notaris te laten bekijken en eventueel aan te passen aan de nieuwe situatie.

Notaris advies

Vraag de notaris hoe u uw scheiding het beste kunt afhandelen. Bel of mail ons kantoor zodat we u kunnen vertellen wat u dient mee te nemen, zodat wij alles snel voor u en uw partner kunnen afhandelen.