Mijn (woon)boot

Teboekstelling

Een schip is een roerende zaak. Door een schip te boek te stellen wordt het een registergoed. Teboekstellen heeft enkele voordelen:

  • teboekstellen biedt rechtszekerheid (bij diefstal is het schip makkelijker op te sporen d.m.v. het brandmerk);
  • op een teboekgesteld schip kan hypotheek gevestigd worden;
  • een schip in aanbouw kan teboekgesteld worden (indien de bouwer failliet gaat valt het schip niet in de failliete boedel);
  • op een teboekgesteld schip in aanbouw kan hypotheek gevestigd worden.

De teboekstelling en het brandmerken van het schip geschiedt door het invullen van diverse formulieren door de eigenaar van het schip. Deze formulieren moeten samen met enkele (originele) stukken ingediend worden bij het scheepsregister van het Kadaster.

Aan de teboekstelling en het brandmerken van het schip zijn kosten verbonden. Ons kantoor kan voor de teboekstelling zorgen en u inlichten over de kosten daarvan.

Overdracht
De eigendomoverdracht van een teboekgesteld schip vindt plaats via de notaris. De koper stort de koopprijs op een derdengeldenrekening van de notaris, die (daags) na de eigendomsoverdracht, na diverse controles, de koopprijs verminderd met kosten en/of leningen overmaakt aan de verkoper. Een afschrift van de akte van levering wordt ingeschreven in het scheepsregister. Dit afschrift is het eigendomsbewijs. Ook ontvangt de koper een certificaat waaruit blijkt dat het schip op zijn/haar naam staat.

Hypotheekvestiging
Op een teboekgesteld schip (in aanbouw) kan een hypotheek gevestigd worden. Heeft u voor de aankoop van een niet teboekgesteld schip een lening nodig, dan kunt u een persoonlijke lening afsluiten. Een scheepshypotheek biedt echter meer voordelen boven een persoonlijke lening, waaronder lagere rente en een langere looptijd.

Een scheepshypotheek wordt gevestigd via de notaris. Een afschrift van de akte wordt ingeschreven in het scheepsregister. Door de vestiging van een hypotheek op een teboekgesteld schip (in aanbouw) wordt aan de bank zekerheid verleend voor de terugbetaling van de lening. Bij niet terugbetaling heeft de bank de mogelijkheid het schip in het openbaar te verkopen. Uit de opbrengst kan dan de lening afgelost worden.