Mijn vereniging

Oprichten van vereniging, hoe werkt het?

Oprichting vereniging
Elke vereniging is een rechtspersoon met leden die geen winst onder deze leden mag verdelen. Een vereniging kan worden opgericht bij notariële akte dan wel bij mondelinge afspraak of onderhandse akte. Indien een vereniging is opgericht bij notariële akte spreekt men van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Rechtsbevoegdheid wil zeggen dat de vereniging zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dezelfde rechten en verplichtingen aangaan als iedere burger. Een dergelijke vereniging kan dus registergoederen -(on)roerende goederen die bij het kadaster staan ingeschreven- verkrijgen en op naam hebben, geldleningen aangaan en zelfs erfgenaam zijn. Subsidieverlenende instanties eisen vaak dat de te subsidiëren vereniging volledig rechtsbevoegd is.

De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (niet opgericht bij notariële akte) is met name in twee opzichten in haar rechten beperkt: zij kan geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn en de bestuurders van een dergelijke vereniging zijn naast de vereniging persoonlijk voor schulden aansprakelijk.

Bij de oprichting vormen de statuten het belangrijkste stuk; het is als het ware de grondwet van de vereniging. Vaak wordt daarnaast een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen zijn opgenomen van in de statuten neergelegde regels.

Indien de vereniging bij notariële akte wordt opgericht moeten in ieder geval de volgende punten in de statuten worden opgenomen:

  • de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de vereniging;
  • de verplichtingen die de leden hebben tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
  • de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding of de wijze waarop de bestemming zal worden
    vastgesteld.

De akte moet in het Nederlands worden opgesteld en de notaris is er verantwoordelijk voor dat aan de bovengenoemde vereisten wordt voldaan. Het verdient aanbeveling de statuten zo volledig mogelijk te maken. Waar de statuten geen uitsluitsel geven is de wet van toepassing.

Statutenwijziging vereniging
De statuten van een vereniging kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit dient genomen te worden in een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in die vergadering een statutenwijziging zal worden voorgesteld. De oproeptermijn bedraagt minstens zeven dagen. Een voorstel tot statutenwijziging kan worden gedaan door degenen die bevoegd zijn de algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. Tenminste vijf dagen voor de vergadering dient het voorstel tot statutenwijziging ter inzage te worden gelegd. Indien het voorstel niet of te laat ter inzage is gelegd kan het besluit tot statutenwijziging vernietigd worden. De leden van de algemene vergadering hebben het recht om amendementen in te dienen.

Tenzij de statuten anders bepalen is een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig om te kunnen besluiten tot een statutenwijziging. Zelfs indien statutenwijziging in de statuten is uitgesloten kunnen deze desalniettemin gewijzigd worden met instemming van alle leden.

Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid treedt de statutenwijziging direct na het besluit hiertoe in werking. Voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is het echter nodig dat van de statutenwijziging een notariële akte wordt opgemaakt. Pas dan treden de nieuwe statuten in werking, hieraan kan geen terugwerkende kracht worden verbonden. De bestuurders van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid dienen er voor te zorgen dat een authentiek afschrift van de statutenwijziging en de gewijzigde statuten bij de Kamer van Koophandel worden neergelegd.