Mijn stichting

Voordelen oprichten stichting

Oprichting
Een stichting is een rechtspersoon welke géén leden kent en beoogt met behulp van een stichtingsvermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. Dit doel mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting. Het doel van de stichting mag wel inhouden het doen van uitkeringen aan anderen dan de hiervoor genoemde personen voor zover deze uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. De stichting wordt opgericht bij notariële akte. De akte moet worden verleden in de Nederlandse taal en dient de statuten te bevatten.

In de notariële oprichtingsakte van de stichting moeten in ieder geval de volgende punten in de statuten worden opgenomen:

  • de naam en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding.

Een stichting kan ook bij testament worden opgericht. In dat geval hoeft het testament niet in de Nederlandse taal te luiden maar dienen slechts de statuten in het Nederlands te zijn.

In de naam moet het woord ”stichting” gebruikt worden. De bestuurders dienen de stichting in te schrijven in het handelsregister. Zolang de inschrijving niet is geschiedt is iedere bestuurder naast de stichting hoofdelijk aansprakelijk voor iedere rechtshandeling waardoor hij de stichting bindt.

Statutenwijziging stichting
Slechts indien de statuten van de stichting daartoe de mogelijkheid geven, kan het bestuur besluiten tot statutenwijziging. Soms kennen de statuten die mogelijkheid evenwel niet. Is een statutenwijziging toch noodzakelijk dan kan de rechtbank op verzoek van de oprichter, het bestuur of het openbaar ministerie de statuten wijzigen. De rechter zal hiertoe overgaan indien ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen die bij de oprichting redelijkerwijze niet kunnen zijn gewild.

Indien de statuten de mogelijkheid tot statutenwijziging wel kennen dient de wijziging op straffe van nietigheid tot stand te komen bij notariële akte. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten bij het handelsregister neer te leggen.

Vraag het ons

U kunt bij ons kantoor terecht voor alle vragen rondom het oprichten van een stichting of het wijzigen van de statuten. Bel of mail ons kantoor voor het maken van een afspraak.