Mijn mediation

Mediation bij conflict

Door een mediator in te schakelen is het mogelijk om een oplossing te vinden voor een conflict zonder tussenkomst van een advocaat! Bij mediation zal een onafhankelijke derde (de notaris) u begeleiden bij het zoeken naar een passende oplossing voor het conflict. Doordat de notaris onafhankelijk en onpartijdig is kan hij als neutrale derde trachten de impasse tussen partijen te doorbreken.  

Conflicten & mediation

Mediation is mogelijk bij diverse soorten conflicten. U kunt bijvoorbeeld denken aan een conflict bij echtscheiding/het beëindigen van uw relatie, een burenruzie over de erfgrens, conflicten binnen gezins- en familiesituaties of een ruzie tussen erfgenamen over de afwikkeling van een nalatenschap. 

Notaris als mediator

Een gesprek onder begeleiding van de notaris kan prettig zijn als het wederzijds vertrouwen niet meer aanwezig is of als de emoties bij rechtstreekse communicatie hoog oplopen.  

Het is belangrijk dat alle partijen die betrokken zijn bij het conflict bereid zijn om mee te werken aan deze bijzondere vorm van bemiddeling. Uiteraard kunnen wij u ook van dienst zijn bij het benaderen van iemand waarmee u een conflict heeft. Wij zullen dan een eerste brief toezenden aan de betrokken partijen met informatie over mediation als vorm van conflictoplossing. Indien de tegenpartij bereid is om in gesprek te gaan onder begeleiding van de notaris stellen wij u hiervan op de hoogte. Vervolgens kan dan een eerste bespreking op het notariskantoor worden ingepland. 

Bij alle soorten conflicten is het belangrijk dat het eerst duidelijk wordt wat de omvang van het conflict is. Vervolgens kan worden gekeken welke belangen er bij de betrokken partijen spelen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat partijen zelf een oplossing aandragen voor het conflict. Het hele proces is er op gericht om te komen tot een oplossing. De notaris zal als gespreksleider fungeren en zal ervoor zorgen dat de partijen tot de kern van het probleem komen. 

Vaststellingsovereenkomst

Zodra partijen tot een oplossing zijn gekomen kan dit worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die vervolgens door de partijen en de notaris wordt ondertekend. Deze overeenkomst is bindend voor de partijen.  

Kosten mediation

De kosten voor mediation gesprekken zijn afhankelijk van de tijdsduur. Doorgaans worden dergelijke gesprekken op uurbasis aan u doorberekend. Het is gebruikelijk dat de partijen ieder de helft van de uiteindelijke kosten zullen voldoen.  

Als blijkt dat mediation niet het gewenste effect heeft en partijen niet samen tot een oplossing kunnen komen kan de gang naar de rechter worden gemaakt. U dient er rekening mee te houden dat de kosten dan snel kunnen oplopen, zeker als u zich bij moet laten staan door een advocaat. 

Voordelen mediation

Mediation is een informele, besloten en vertrouwelijke procedure. Doorgaans is mediation sneller en goedkoper dan wanneer het geschil wordt voorgelegd aan de rechter. Een bijkomend voordeel van mediation is dat partijen de uitkomst zelf in de hand hebben in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure waarin de rechter uiteindelijk beslist. Na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst kunnen partijen meestal weer samen door een deur. Bij een gerechtelijke procedure verslechterd de relatie tussen partijen vaak nog meer door het inschakelen van een notaris kan dit worden voorkomen. 

Meer informatie over mediation

Wilt u meer informatie over mediation of vraagt u zich af of uw conflict geschikt is voor mediation? Neem dan contact op met Notariskantoor Engelbracht.