Mijn bedrijfsvorm

Soorten bedrijfsvormen

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. In een bedrijfsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer privé aansprakelijk. Er kan dan geen onderscheid worden gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen van de ondernemer. Wanneer een rechtspersoon wordt opgericht wordt een ‘nieuw rechtssubject’ geschapen. Een rechtspersoon is, net als de mens, zelfstandig drager van rechten en plichten. Dat betekent dat, wanneer via een rechtspersoon aan het economisch verkeer wordt deelgenomen, in beginsel alleen die rechtspersoon aansprakelijk kan zijn voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien. De ondernemer kan dan in principe niet méér geld verliezen dan het bedrag waarvoor hij in de vennootschap deelneemt. Daarmee is dus het risico dat men privé aansprakelijk wordt gesteld beperkt.

Mogelijke bedrijfsvormen zijn:


Opzetten van een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap

Eenmanszaak
Bij een eenmanszaak is de oprichter ook eigenaar en helemaal zelfstandig. De eenmanszaak moet worden ingeschreven in het handelsregister. De ondernemer is met zijn privévermogen aansprakelijk voor eventuele verliezen van de eenmanszaak. In verband hiermee is het van belang -indien van toepassing- kritisch uw huwelijksgoederenregime te bekijken, met name indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd.

Maatschap
Een maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen. De bedoeling van dit in gemeenschap brengen is om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen. De inbreng in de gemeenschap kan bestaan uit geld, goederen, genot van goederen of arbeid. Het doel van de maatschap moet zijn het behalen van gemeenschappelijk voordeel. Dit doel wordt bereikt door het uitoefenen van een bepaalde activiteit. De maten hebben allemaal in gelijke mate zeggenschap over de wijze waarop het doel moet worden nagestreefd en de winst moet worden besteed. De maatschap kent geen rechtspersoonlijkheid.

De maten zijn ieder voor gelijke delen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. De ene maat kan de andere(n) niet binden zonder een daartoe afgegeven volmacht. De wet stelt geen vereisten voor de totstandkoming van de maatschap. Zij kan dus zelfs mondeling worden opgericht. In verband met bewijsproblemen wordt echter vaak gekozen voor oprichting bij onderhandse dan wel notariële akte.

Vennootschap onder firma
De vennootschap onder firma is een bijzondere vorm van een maatschap. De activiteit die de vennootschap onder firma uitoefent bestaat echter uit de uitoefening van een bedrijf. Het verschil tussen beroep en bedrijf wordt bepaald aan de hand van de verkeersopvatting. Beroepsuitoefening wordt in het algemeen gekenmerkt door persoonlijke kwaliteiten en ambtelijke hoedanigheid. Als beroep worden o.a. aangemerkt: advocaat, arts en notaris. Ook een vennootschap onder firma behoeft niet schriftelijk te worden aangegaan. Om bewijsproblemen te voorkomen is het echter aan te raden gebruik te maken van een onderhandse dan wel een notariële akte. De vennootschap onder firma dient ingeschreven te worden in het handelsregister. Zolang de inschrijving niet is geschied wordt de vennootschap onder firma ten aanzien van derden aangemerkt als algemeen voor alle zaken als aangegaan voor onbepaalde tijd en als geen der vennoten uitsluitende van het recht om voor de firma te handelen en te tekenen.

In beginsel is iedere vennoot bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen tenzij de vennoot daar van uitgesloten is. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap.

Commanditaire vennootschap
Een commanditaire vennootschap onderscheidt zich van de gewone vennootschap onder firma doordat niet alle vennoten beheersdaden kunnen verrichten. Een commanditaire vennootschap kent twee soorten vennoten: de beherende vennoten en de commanditaire vennoten. De commanditaire vennoten brengen alleen kapitaal in en delen niet verder in de verliezen dan hun eigen inbreng. De commanditaire vennootschap wordt ook wel omschreven als de ‘vennootschap bij wijze van geldschieting’ .

Een commanditaire vennootschap kan ten aanzien van de beherende vennoten een vennootschap onder firma zijn en ten aanzien van de geldschieter een commanditaire vennootschap. Een commanditaire vennoot mag zijn naam niet aan de vennootschap verbinden en mag onder geen beding daden van beheer verrichten. Bij overtreding van deze laatste bepaling is de commanditaire vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap.

Besloten vennootschap
Hier vindt u meer informatie over het oprichten van een besloten vennootschap

Naamloze vennootschap
Voor het oprichten van een naamloze vennootschap (N.V.) gelden vrijwel dezelfde regels als voor het oprichten van een B.V., voor informatie over het oprichten van een B.V. 

Een belangrijk verschil tussen een B.V. en een N.V. is het minimumkapitaal. Het minimumkapitaal van een N.V. dient minimaal € 45.000,- te bedragen; bij een B.V. is dit € 18.000.-.

Andere verschillen tussen de N.V. en de B.V. zijn:

  • Een B.V. mag geen aandeelbewijzen uitreiken en een N.V. wel. Een B.V. moet een aandeelhoudersregister hebben waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen.
  • Aandelen van een B.V. zijn niet vrij overdraagbaar door een verplichte blokkeringsregeling in de statuten. Bij een N.V. hoeft geen verplichte blokkeringsregeling te worden opgenomen in de statuten, dit màg wel.
  • Aandelen in een B.V. kunnen alleen bij notariële akte worden overgedragen. Bepaalde aandelen op naam en toonderaandelen in een N.V. kunnen zonder notariële akte worden overgedragen.

Voor meer informatie over het kiezen van een bedrijfsvorm kunt ook de website van de Kamer van Koophandel raadplegen: http://www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/een-rechtsvorm-kiezen/. Op deze website kunt u ook een brochure over rechtsvormen downloaden.