Mijn B.V.

Oprichting besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (B.V.) kan alleen worden opgericht bij notariële akte. Na het ondertekenen van de akte van oprichting moet de vennootschap in het handelsregister worden ingeschreven, waarbij een afschrift van de akte moet worden overgelegd. Dit wettelijk voorschrift bestaat om iedereen gelegenheid te geven kennis te nemen van de statuten van de vennootschap en om te kunnen nagaan wie de directeuren en de eventuele commissarissen zijn. Lees ook over de flex-BV.

De wet bepaalt – als stok achter de deur – dat de bestuurders van de vennootschap voor hun handelingen, verricht voordat de publicatie in het handelsregister heeft plaatsgehad, volledig persoonlijk aansprakelijk zijn naast de vennootschap zelf. Het is een goede gewoonte dat in de praktijk de notaris voor de eerste publicatie zorgt, zodat de aansprakelijkheid van de bestuurders tot een minimum wordt beperkt. De publicatie in het handelsregister dient voortdurend met de werkelijke situatie in overeenstemming te zijn. Dit houdt in dat van iedere verandering opgave aan het handelsregister moet plaatshebben, dus ook van iedere verandering in de persoon of de bevoegdheden van directeuren, commissarissen of procuratiehouders.In geval van twijfel is de notaris er om u te helpen.

Voorschriften oprichting
De wet kent een groot aantal voorschriften met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap. Een van de belangrijkste voorschriften is dat bij de oprichting een minimumkapitaal in de vennootschap moet worden gestort. Het vereiste kapitaal bedraagt € 18.000. Storting op de aandelen hoeft niet in geld plaats te vinden maar kan ook in natura geschieden. Gedacht kan daarbij worden aan de inbreng van een hele onderneming of bijvoorbeeld bepaalde goederen zoals auto’s en computers. Indien inbreng in natura plaatsvindt, moet de waarde van die inbreng door de oprichters worden bepaald en beschreven. Een daartoe bevoegde accountant zal een verklaring (de accountantsverklaring) moeten afgeven dat de waarde van het ingebrachte tenminste gelijk is aan het bedrag van de stortingsplicht. Wanneer storting in geld plaatsvindt, moet door de bank een verklaring (de bankverklaring) worden afgegeven, waaruit blijkt dat het te storten bedrag ook werkelijk in de B.V. is of wordt gestort. Soms wordt reeds voor de formele oprichting van de B.V. gehandeld voor die nog op te richten rechtspersoon. Raadpleeg, indien u overweegt met een B.V. in oprichting (B.V. i.o.) aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen, uw notaris.

Statuten
De statuten van de vennootschap worden bij de notaris vastgelegd in de oprichtingsakte. In de statuten moeten allerhande belangrijke zaken die de vennootschap betreffen worden vastgelegd, zoals het bedrag tot welke de vennootschap aandelen kan uitgeven (het maatschappelijk kapitaal), de wijze van benoeming van bestuurders en commissarissen, de bevoegdheden van de diverse ‘organen’ en de manier waarop zij vergaderen, de overdracht van aandelen, etc.

Tenslotte dient de B.V. te worden ingeschreven in het handelsregister. Deze inschrijving, die noodzakelijk is ter voorkoming van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, wordt door de notaris verzorgd. Wanneer alle aandelen in de B.V. in handen zijn van een enige aandeelhouder wordt dat in het Handelsregister vermeld.

Aansprakelijkheid
In principe zijn aandeelhouders nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. Zij zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Nu de B.V. een rechtspersoon is zijn ook andere bij de vennootschap betrokken personen, zoals de directeur of commissaris, in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. De directeur van de vennootschap is meestal werknemer. Indien hij zijn taak als bestuurder goed verricht, zal hij noch door de vennootschap noch door derden kunnen worden aangesproken voor schulden van de vennootschap. Wanneer er echter  sprake is van onbehoorlijk bestuur, en de vennootschap hierdoor schade lijdt kan de bestuurder in persoon door de vennootschap worden aangesproken. Ook kan, bij onbehoorlijk bestuur waardoor een derde schade lijdt, een bestuurder in privé
worden aangesproken door die derde. Ditzelfde geldt, indien deze er zijn, voor commissarissen. De directie kan o.a. persoonlijk aansprakelijk zijn voor de afdracht van loonbelasting, B.T.W. en sociale premies, indien de vennootschap niet tot betaling in staat is en van deze (dreigende) betalingsonmacht niet tijdig melding is gedaan aan de  fiscus en/of bedrijfsvereniging.

Daarnaast kan de directie in persoon aansprakelijk zijn bij faillissement van de vennootschap. Deze aansprakelijkheid kan zich slechts voordoen wanneer sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak van het faillissement vormde. De vordering tegen de bestuurders kan slechts worden ingesteld op grond van onbehoorlijke taakvervulling in de periode van drie jaren voorafgaand aan het faillissement.  Ook de commissarissen van een B.V. vallen onder de werkingssfeer van deze anti-misbruikwet.

Het verdient aanbeveling bij de keuze van de rechtsvorm uitgebreid advies in te winnen over de mogelijkheden van aansprakelijkstelling in privé en over de mogelijkheden van verzekering van de risico’s.

Iedere B.V. is verplicht een jaarrekening op te maken en te publiceren. De eisen waaraan een jaarrekening volgens de wet moet voldoen variëren al naar gelang de omvang van de vennootschap.

Statutenwijziging B.V.
De bevoegdheid tot statutenwijziging kan alleen berusten bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit is dwingend bij wet geregeld. In de statuten kan zijn opgenomen dat de statuten niet gewijzigd kunnen worden. Ondanks deze bepaling kunnen de statuten niettemin gewijzigd worden met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Nadat de algemene vergadering tot statutenwijziging heeft besloten is deze echter nog niet tot stand gekomen, daarvoor is een notariële akte vereist. Van de statutenwijziging wordt opgave gedaan bij het handelsregister met overlegging van een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging. Bovendien moeten de nieuwe statuten in het geheel worden overlegd. De Kamer van Koophandel zorgt voor de mededeling van de inschrijving en de nederlegging in de Staatscourant.